International Affairs Ashikaga University
268-1 Omae-cho, Ashikaga-shi Tochigi 326-8558, Japan / Tel. (+81) 284-22-5705 / E-mail.international@g.ashikaga.ac.jp